VERBATIM STUDIO ZA STRANE JEZIKE DOO BEOGRAD-VRAČAR, Sinđelićeva 8, Beograd, MB: 20820845, PIB: 107527294, koji zastupa direktor Tanja Todosijević dana 09.10.2015. godine donosi akt:

 

Opšti uslovi poslovanja

 

Ugovor

Ugovor između Škole stranih jezika “Verbatim” (u daljem tekstu: Verbatim) i fizičkog lica (u daljem tekstu: Korisnik, Polaznik) se zaključuje popunjavanjem upisnog formulara (u daljem tekstu: Pristupnica), prilikom prijave na kurs ili prijavom na neku drugu ponudu iz programa Verbatima..

Ugovor stupa na snagu nakon što je izvršena uplata cene kursa ili prve rate (pogledati odeljak Uslovi plaćanja – plaćanje na rate).

 

Kursevi

Pod pojmom „Kurs“ se podrazumeva kompletna ponuda usluga Verbatima kao što su kursevi stranih jezika, kreativne radionice, simultano i konsekutivno prevođenje, usluge sudskog tumača itd.

 

Otkazivanje Kurseva

Verbatim zadržava pravo da otkaže Kurs ukoliko ne postoji dovoljno prijavljenih Polaznika.

U ovom slučaju Korisnik ima pravo na povraćaj celokupnog novca koji je uplaćen za prijavljeni Kurs.

Verbatim ne nadoknađuje časove koje je Korisnik ili dete Korisnika zbog bolesti propustio.

Izuzetno, ukoliko je Korisnik odnosno dete Korisnika odsutno sa Kursa duže od dve nedelje, a podnese lekarsko uverenje,

Verbatim će umanjiti ratu Kursa za taj mesec za 50%.

 

Sertifikati  i potvrde o pohađanju Kurseva

Korisnik ili dete Korisnika dobiće sertifikat za određeni nivo ukoliko je pohađao najmanje 80% časova i  ukoliko uspešno položi završni ispit.

 

Cena Kurseva

Cena po broju Polaznika i broj nastavnih časova navedeni su na Web sajtu Verbatima: www.verbatim.edu.rs.

 

Uslovi plaćanja

Cena Kursa mora biti uplaćena najkasnije na prvom času u mesecu.

Moguće je i plaćanje u ratama po zvaničnom cenovniku Verbatima (više u odeljku plaćanje na rate).

Nastavni materijal nije uračunat u cenu Kursa.

Ukoliko celokupni iznos Kursa Korisnik plati na početku Kursa, ostvaruje popust od 5%.

 

Plaćanje na rate

Kurs Verbatima Polaznik može platiti u  4, 3 ili 2 jednake mesečne rate, a u zavisnosti od tipa Kursa koji pohađa.

Prva rata mora biti uplaćena najkasnije na prvom času Kursa.

 

Popusti

Ako neko od članova porodice Polaznika u toku iste kalendarske godine pohađa Kurs u  Verbatimu, Polaznik ostvaruje popust od 10%.

Drugo dete ostvaruje popust od 10%, treće, četvrto i svako drugo dete ostvaruje popust od 20%.

Studenti, nezaposleni i penzioneri ostvaruju popust od 10% uz dostavljanje odgovarajućih dokaza.

Popusti se ne mogu sabirati i ne mogu se prenostiti.

 

Odustajanje od Kursa

Korisnik je dužan da izvrši blagovremeno otkazivanje Kursa za koji se prijavio i to najkasnije 5 dana pre početka Kursa.

Ukoliko Korisnik uplati Kurs u celosti i otkaže Kurs u roku od 7 dana od početka Kursa, ima pravo na povraćaj 50% uplaćenog iznosa.

U slučaju otkazivanja Kursa u roku koji je duzi od 7 dana od početka nastave, povraćaj novca neće biti moguć.

Ukoliko Korisnik uplati prvu ratu Kursa i otkaže Kurs nakon početka nastave, nema pravo na povraćaj prve rate Kursa.

 

Prelazne i završne odredbe

Ukoliko je neka od odredbi iz Opštih uslova poslovanja Verbatima suprotna važećim zakonskim propisima, ista postaje nevažeća i primenjuju se važeći zakonski propisi, dok sve ostale odredbe Opštih uslova ostaju na snazi.

 

Verbatim i Korisnik/Polaznik su saglasni da sve međusobne sporove rešavaju sporazumno i na miran način.

U slučaju kada  spor nije moguće rešiti mirnim putem, sporove rešava stvarno i mesno nadležni sud..

 

 

Korisnik je u svemu saglasan i prihvata ove Opšte uslove.

______________________

Direktor Tanja Todosijević

 

Datum prijema:

 

 

_________________

 

 

Potpis Korisnika kursa/zastupnika :

 

 

_______________